Patiëntenrechten

Elke patiënt die gezondheidszorg van beroepsbeoefenaars krijgt beschikt over verschillende rechten, bepaald in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de
rechten van de patiënt. Het gaat o.a. over het ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, de vrije keuze van beroepsbeoefenaar, geïnformeerd worden over haar of zijn gezondheidstoestand, de vrije toestemming in een tussenkomst, met voorafgaande informatie, te weten of de beroepsbeoefenaar verzekerd en gemachtigd is om haar of zijn beroep uit te oefenen, te kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift, verzekerd te zijn van de bescherming van haar of zijn persoonlijke levenssfeer en de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst.

Deze rechten worden uitgelegd in de brochure van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Wet “Rechten van de patiënt” – In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt (beschikbaar in het NL, FR, EN en DE). De brochure kan ook besteld worden via deze link.

Het document beschrijft ook de rol van bemiddelaars en het verloop van een bemiddeling. De persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar één van haar patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft, kan zich tot de bevoegde ombudsdienst wenden. Mits toestemming van de patiënt kan de bemiddeling dan het geschil met hulp van de patiënt en de beroepsbeoefenaar oplossen.


De bemiddelingsdienst van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid is enkel bevoegd voor bepaalde Brusselse psychiatrische instellingen. Patiënten die gevolgd worden in het kader van de overeenkomst eerstelijns psychologische zorg kunnen zich richten tot de federale ombudsienst “Rechten van de patiënt” van de FOD Volksgezondheid (kijk ook op www.patientrights.be).


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg – Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” Galileelaan 5/2, 1210 Brussel

Nederlandstalige federale ombudspersoon

Tel.: 02/524.85.20

Fax: 02/524.85.38

E-mail: bemiddeling-patientenrechten [at] health.fgov.be

 

Franstalige federale ombudspersoon

Tel: 02/524.85.21

Fax: 02/524.85.38

E-mail: mediation-droitsdupatient [at] health.fgov.be